Dhr. Eabe Boonstra


Wy hiene yn us gefal, Fenna Mulder as us makelaar. Sy hat, tegeare mei us, it moglik makke, om us hus snel te ferkeapjen en nog moaier; om ek snel wer in oar hus oan te keapjen. Sy hat al die tiid goed berykber west en altyd nest us stongen troch dit hiele proces. Klantfreunlik, positief en professioneal.. Wy binne super tevreden!! Tank foar alles.

Heerenveen
Abe Lenstra boulevard 10
8448 JB Heerenveen

Leeuwarden (op afspraak)
Francois HaverSchmidtwei 2 / 0.34
8914 BC Leeuwarden

Back to top

Wat is mijn huis waard?

Bereken